wycena-img.jpg

Wycena to proces szacowania, w wyniku którego określana jest wartość jakiegoś dobra. W przedsiębiorstwach dobra określane są mianem składników aktywów. Jako rzeczoznawca zajmuję się wyceną dóbr czy aktywów jakimi są nieruchomości oraz maszyny i urządzenia trwale związane z gruntem. Wykonując zawód ekonomisty ze specjalizacją finansów przedsiębiorstw, wyceniam pozostałe składniki majątku firm, w tym wartości niematerialne i prawne a także akcje i udziały oraz całe przedsiębiorstwa.  

Różnorodność sytuacji, w których potrzebna jest wycena sprawia, że punktem wyjścia przy każdej wycenie powinno być określenie celu, dla jakiego ma być ona wykonana. Cel zwykle determinuje wybór odpowiedniego podejścia i metody wyceny – te zaś oddziaływują na wynik wyceny. 

Zlecenia wycen wykonuję dla celów informacyjnych, doradczych, transakcyjnych i negocjacyjnych, zabezpieczenia wierzytelności bankowych i leasingowych, podatkowych, księgowych, przekształceń własnościowych, aportów, fuzji, konsolidacji  i przejęć a także na potrzeby postępowań układowych i upadłościowych. Domeną mojej działalności jest wycena wartości godziwej aktywów przedsiębiorstw różnych branż.